Akcjonariusze / KGHM Zagłębie Lubin

Akcjonariusze

Podstawowe informacje

Kapitał zakładowy Spółki Zagłębie Lubin  S.A. wynosi 191.724. 000 zł i dzieli się na 191.724 akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Akcjonariuszem jest Spółka KGHM Polska Miedź S.A.- 100% udziałów

ZAGŁĘBIE LUBIN S.A.

ul. M. Skłodowskiej Curie 98
59-301 Lubin / Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 191.724.000 zł
Kapitał wpłacony: 176.724.000 zł

Nr KRS 0000083600
NIP: 692-20-63-609

Dematerializacja akcji

Zbliża się koniec akcji w formie papierowej, zastąpi je rejestr akcjonariuszy. 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązki związane z dematerializacją akcji, które dotyczą również Zagłębia Lubin S.A. w Lubinie. Akcjonariusze muszą złożyć swoje akcje w formie papierowej w siedzibie Spółki, za pisemnym pokwitowaniem.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy Spółki, który zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 11 września 2020 r. będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00 – 517 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000048901, NIP 5261026828.

Warto pamiętać, że 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy.


Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji


Pliki i dokumenty

Statut