Zgodnie z prawem

Kodeks Etyki

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności naszego zachowania z najwyższymi standardami opartymi na wartościach, jakimi kierujemy się w KGHM: bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności i odwadze. Kodeks Etyki jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji. Wzmacnia nas jako zespół. Buduje również nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej. Kodeks Etyki obowiązuje nas wszystkich. Wierzymy, że opisane w nim zasady pomogą nam w codziennej pracy, a ich stosowanie będzie dla nas czymś naturalnym i oczywistym.

Kodeks etyki (pdf)  


Polityka antykorupcyjna

Skuteczne zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM), jej zrównoważonego rozwoju i wartości. Przekłada się bezpośrednio na wizerunek naszej organizacji jako stabilnego i odpowiedzialnego pracodawcy oraz partnera biznesowego prowadzącego swoją działalność w sposób transparentny z poszanowaniem uniwersalnych norm etyki i uczciwości w biznesie, które zostały zdefiniowane w Kodeksie Etyki Grupy KGHM.

Mając na uwadze powyższe, w całej Grupie KGHM przyjęliśmy i bezwzględnie przestrzegamy zasady „zero tolerancji dla korupcji”, przy równoległym zachowaniu zgodności z mającymi zastosowanie wobec naszej organizacji regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi zobowiązaniami dotyczącymi zwalczania korupcji. Naszym priorytetem w zakresie zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest eliminacja czynników zwiększających ryzyko wystąpienia korupcji w ramach prowadzonej przez nas działalności biznesowej. Powyższe jest wyrazem podejścia opartego na zasadzie „przede wszystkim zapobiegać”.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA PL (PDF)

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA EN (PDF)

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA eS (PDF)


Klauzula Antykorupcyjna

Klauzula antykorupcyjna stanowi integralną część zawieranych umów handlowych przez Zagłębie Lubin S.A. z podmiotami zewnętrznymi.

Klauzula antykorupcyjna PL_EN.pdf