Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej 27 lis

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem Zagłębia Lubin S.A. w związku z rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego na Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Zagłębiu Lubin S.A.

27 lis 2018 09:40

Fot. Tomasz Folta
Autor Zagłębia Lubin S.A.

Udostępnij

Klub

OGŁOSZENIE

Zagłębie Lubin S.A. w związku z realizacją unikalnego projektu Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie  poszukuje doświadczonej i zmotywowanej osoby (pedagoga i menedżera) na stanowisko:

DYREKTORA NIEPUBLICZNEJ BURSY SZKOLNEJ PRZY ZAGŁĘBIE LUBIN S.A.,

której zadaniem będzie wdrażanie najwyższych standardów w kształtowaniu potrzeb psychofizycznych wychowanków oraz stymulowanie ich rozwoju w młodzieżowej piłce nożnej. Stanowisko skierowane jest do osób, które posiadają doświadczenie pedagogiczne oraz predyspozycje menedżerskie i chęć do realizowania wizji rozwoju wychowanków Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Zagłębie Lubin S.A. (dalej: Bursa, Placówka) zarówno w sferze intelektualnej, procesu nauczania jak i sportowej oraz  dobrze czują się w sektorze sportowym.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • przygotowanie całościowej i spójnej koncepcji zarządzenia Placówką zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 • opracowanie całościowego i spójnego programu wychowawczego Placówki;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Placówki oraz nadzoru pedagogicznego nad procesem wychowawczym w Bursie, w oparciu o indywidualne potrzeby wychowanków;
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny przez wychowanków oraz dyscypliny pracy i przepisów prawa pracy przez pracowników Bursy;
 • nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników Placówki oraz nad prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i innymi zaleceniami;
 • współpracę ze szkołami;
 • zgodność funkcjonowania Bursy z przepisami prawa oświatowego i Statutem Bursy;
 • prowadzenie dokumentacji Placówki;
 • sprawowanie  nadzoru i ponoszenie odpowiedzialność za całokształt pracy opiekuńczo- wychowawczej i administracyjno - gospodarczej, a w szczególności:

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego, kierowanie bieżącą działalnością Bursy i zapewnianie właściwej organizacji jej pracy, zgodną z potrzebami wychowanków i zadaniami stawianymi przez Zagłębie Lubin S.A.;

 • opracowanie wszelkich niezbędnych projektów dokumentów (regulaminów i procedur), stanowiących podstawę funkcjonowania Placówki zarówno w odniesieniu do instytucji oświatowych jak i wychowanków Placówki i ich opiekunów prawnych;
 • organizowanie pracy Organów Statutowych Bursy;
 • współpracę z Młodzieżową Radą Bursy;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy wychowawców oraz personelu pomocniczego Bursy;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i wychowawczej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • reprezentowanie Bursy na zewnątrz;
 • ścisła współpraca z działem finansowym Spółki w zakresie planów finansowych na dany rok zgodnie z przepisami oświatowymi;
 • współpracę z firmą zapewniającą posiłki wychowankom;
 • zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom Bursy;
 • wprowadzanie danych w systemach informatycznych (SIO i platforma edukacyjna);
 • nadzorowanie procesu wnoszenia opłat za Bursę;
 • ścisłą współpracę z Akademią Piłkarską, w tym z Dyrektorem oraz trenerami poszczególnych grup wiekowych Akademii Piłkarskiej;
 • prawidłowe realizowanie budżetu Placówki i gospodarowanie środkami finansowymi Bursy.

Od kandydata oczekujemy:

 • Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach menedżerskich/kierowniczych, w tym m.in. w obszarze zarządzania placówkami oświatowymi i zespołami;
 • Wykształcenia wyższego (na kierunkach pedagogicznych, bądź innych z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym w formie studiów uzupełniających, podyplomowych, itp.);
 • Posiadania co najmniej 5 letniego stażu pracy pedagogicznej w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi (w tym opieką);
 • Nie była karana karą dyscyplinarną przez organy Polskiego Związku Piłki Nożnej (wymagane oświadczenie);
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wymagane oświadczenie);
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego;
 • Doskonałych umiejętności zarządczych;
 • Umiejętności organizacji pracy zespołu wychowawców i motywowania;
 • Wysokich zdolności komunikacyjnych;
 • Nastawienia na sukces oraz orientacji na wyniki, z przełożeniem na wyniki rozwoju wychowanków;
 • Profesjonalnej wiedzy w zakresie funkcjonowania, w tym finansowania placówek opiekuńczo - wychowawczych (Bursy).

Aplikacje oraz wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy,
 • prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zaglebie.com, lub pocztą (kurierem) na adres Zagłębie Lubin S.A. ul. M. Skłodowskiej – Curie 98, 59-301 Lubin - do dnia 7 grudnia 2018 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Zagłębie Lubin S.A.”

Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak odpowiemy na wybrane aplikacje (oferty).

Kandydaci zobowiązani są umieścić w zgłoszeniu klauzulę o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zagłębie Lubin S.A. w Lubinie, zawartych w CV oraz innych dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Zagłębie Lubin S.A. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie.”

Klauzula Informacyjna

Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083600, NIP 692-20-63-609, o kapitale zakładowym w wysokości 161.724.000 zł (w całości wpłaconym) (dalej: Administrator). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@zaglebie.com.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane), chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w ramach przyszłych postępowań rekrutacyjnych. Informujemy jednocześnie, że Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Pani/Pan ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.