Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej / Klub / KGHM Zagłębie Lubin
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej 7 cze

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem Zagłębia Lubin S.A. w związku z rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego na Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Zagłębiu Lubin S.A.

7 cze 2024 14:45

Fot. Tomasz Folta
Autor Zagłębie Lubin S.A.

Udostępnij

Klub

OGŁOSZENIE

Zagłębie Lubin S.A. w związku z realizacją unikalnego i sztandarowego projektu Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie poszukuje doświadczonej i zmotywowanej osoby (pedagoga i menedżera) na stanowisko:

DYREKTORA/DYREKTORKI NIEPUBLICZNEJ BURSY SZKOLNEJ PRZY ZAGŁĘBIE LUBIN S.A.,

której zadaniem będzie wdrażanie najwyższych standardów w kształtowaniu potrzeb psychofizycznych wychowanków oraz stymulowanie ich rozwoju w młodzieżowej piłce nożnej. Stanowisko skierowane jest do osób, które posiadają doświadczenie pedagogiczne oraz predyspozycje menedżerskie i chęć do realizowania wizji rozwoju wychowanków Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Zagłębie Lubin S.A. (dalej: Bursa, Placówka) zarówno w sferze intelektualnej, procesu nauczania jak i sportowej oraz dobrze czują się w sektorze sportowym.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 • przygotowanie całościowej i spójnej koncepcji zarządzenia Placówką zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 • realizowanie programu wychowawczego Placówki, modyfikowanie go zgodnie z potrzebami, możliwościami Placówki oraz zmianami w Prawie Oświatowym;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Placówki oraz nadzoru pedagogicznego nad procesem wychowawczym w Bursie, w oparciu o indywidualne potrzeby wychowanków;
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny przez wychowanków oraz dyscypliny pracy i przepisów prawa pracy przez pracowników Bursy;
 • nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników Placówki oraz nad prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i innymi zaleceniami;
 • współpracę ze szkołami;
 • zgodność funkcjonowania Bursy z przepisami prawa oświatowego i Statutem Bursy;
 • prowadzenie dokumentacji Placówki, w tym nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez pracowników Bursy;
 • sprawowanie nadzoru i ponoszenie odpowiedzialność za całokształt pracy opiekuńczo- wychowawczej i administracyjno - gospodarczej, a w szczególności:

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego, kierowanie bieżącą działalnością Bursy i zapewnianie właściwej organizacji jej pracy, zgodną z potrzebami wychowanków i zadaniami stawianymi przez Zagłębie Lubin S.A.;

 • opracowanie wszelkich niezbędnych projektów dokumentów (regulaminów i procedur), stanowiących podstawę funkcjonowania Placówki zarówno w odniesieniu do instytucji oświatowych jak i wychowanków Placówki i ich opiekunów prawnych;
 • organizowanie pracy Organów Statutowych Bursy;
 • współpracę z Młodzieżową Radą Bursy;
 • współpracy z jednostkami nadzorującymi Bursę;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy wychowawców oraz personelu pomocniczego Bursy;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i wychowawczej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • reprezentowanie Bursy na zewnątrz;
 • ścisła współpraca z działem finansowym Spółki w zakresie planów finansowych na dany rok zgodnie z przepisami oświatowymi;
 • współpracę z firmą zapewniającą posiłki wychowankom;
 • zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom Bursy, w tym prowadzenie działań z zakresu ochrony zdrowia wychowanków;
 • wprowadzanie danych w systemach informatycznych (SIO i platforma edukacyjna);
 • szczególna dbałość o prawidłowe wykonywanie Polityki Bezpieczeństwa Dzieci Zagłębie Lubin S.A., w tym wykonywanie zadań w niej przypisanych;
 • nadzorowanie procesu wnoszenia opłat za Bursę;
 • ścisłą współpracę z Akademią Piłkarską KGHM Zagłębie, w tym z Dyrektorem oraz trenerami poszczególnych grup wiekowych Akademii Piłkarskiej;
 • prawidłowe realizowanie budżetu Placówki i gospodarowanie środkami finansowymi Bursy;
 • organizacja i nadzór służb porządkowych w Zagłębie Lubin S.A.;
 • organizacja szkoleń dla wychowanków i pracowników.

Kandydat/tka powinien/powinna spełniać łącznie następujące wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich/kierowniczych, w tym m.in. w obszarze zarządzania placówkami oświatowymi lub zespołami;
 • wykształcenie wyższe (na kierunkach pedagogicznych, bądź inne z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym w formie studiów uzupełaniających, podyplomowych, itp.);
 • co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi (w tym opieką);
 • kandydat/tka nie był/a prawomocnie ukarany/a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2023, poz. 984), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2023, poz. 742) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • kandydat/ka nie był/a karany/a karą dyscyplinarną przez organy Polskiego Związku Piłki Nożnej (wymagane oświadczenie);
 • kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wymagane oświadczenie) oraz nie widnieje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym RSPTS;
 • nie toczy się przeciwko kandydatowi/tce postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • kandydat/ka spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania na stanowisku kierowniczym;
 • kandydat/ka ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych;
 • doskonałe umiejętności zarządcze;
 • umiejętności organizacyjne pracy zespołu wychowawców i motywowania;
 • wysokie zdolności komunikacyjne;
 • nastawienie na sukces oraz orientację na wyniki rozwoju wychowanków;
 • profesjonalna wiedza w zakresie funkcjonowania, w tym finansowania placówek opiekuńczo- wychowawczych (Bursy);
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS OFFICE;
 • w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 07 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz.U. 2021, poz. 672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

Dodatkowe mile widziane umiejętności kandydata:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • wiedza na temat rozwoju charakteru u dzieci i młodzieży;
 • odbyte kursy i szkolenia z zakresu psychologii i edukacji charakteru.

Aplikacje oraz wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podpisane CV - życiorys oraz list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne kwalifikacje wskazane w Ogłoszeniu,
- kopie świadectw pracy,
prosimy składać pocztą tradycyjną (w tym kurierem) na adres: Zagłębie Lubin S.A. ul. M. Skłodowskiej – Curie 98, 59-301 Lubin - do dnia 24.06.2024 r. z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora/ki Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Zagłębie Lubin S.A.”

Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak odpowiemy na wybrane aplikacje (oferty). Po zakończeniu procesu nadesłane aplikacje zostaną zwrócone do kandydatów.

Kandydaci zobowiązani są umieścić w zgłoszeniu klauzulę o poniższej treści:

„Zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zagłębie Lubin S.A. moich danych osobowych oraz danych zawartych i przesłanych przez mnie CV i Liście Motywacyjnym do celów prowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Bursy Szkolnej przy Zagłębie Lubin S.A., na które aplikuję, w zakresie innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe oraz wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – ponad oznaczone przez nas wymagania niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Klauzula Informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zagłębie Lubin S.A. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. oceny Twoich kwalifikacji, umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy w Zagłębie Lubin S.A. na stanowisku, na które aplikujesz. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się poniżej.

Pełna treść ogłoszenia